Podmínky vrácení zboží

Vyřízení reklamace (podrobnější informace mohou být zveřejněny v části reklamní tabulky)

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby, která ho opravuje bez zbytečného odkladu od očekávání. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl podle svých kontaktních údajů, popisy závad a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení v případě, že je kupující povinen sdělit prodávajícímu, žádné právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

Změna volby bez souhlasu je možná jen náhodou, žádal-li kupující poškození vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezávislá kupní právo z podstatného porušení smlouvy, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání / zajištění zboží prodávajícímu nebo do místa určení k opravě. Zboží by mohlo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, mohlo by dojít k jeho poškození, které by mohly být čisté a úplné.

Prodávající je povinná, nejoblíbenější do tří pracovních dnů, rozhoduje o reklamaci, případně o tom, že je rozhodnuto o posouzení odborné posouzení. Informace o osobním posouzení kupujícímu v této lhůtě s úterý.

Kupující spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejvíc do 30 dnů od podání žádosti, kde je kupující spotřebitelem písemně nedohodnou na cílovou dobu. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitelská práva, jako by se jednalo o ohrožení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věcí, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do vaší vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen a věc vyzvednout.

Prodávající se zavírá o vyřízení reklamace kupujícího informovat zprávyou nebo prostřednictvím SMS.

Uznávané reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně získaným nákladům.

Ochrana osobních údajů

Při hledání našich služeb, sbírání různých typů údajů, jako jsou vaše jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení. Sledujte, jaké produkty si prohlížíte na vašem webu, jak vypadá vaše zařízení, jaké jsou vaše nabídky, zasílání e-mailem, které vás zajímají a odvozujeme z těch dalších údajů o vás, kteří jsou zobrazeni na míru, a uvidíme, jak bude váš web dále vylepšovat. Pokud u nás nakoupíte, nebo si účtujete účet, pracujete se jménem a příjmením, přijímáte platby a údaje, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

identifikační údaje, které se týkají zejména jména a příjmení, osobních jmen a hesla, popř. číslo průkazu totožnosti, kde nakupujete na splátky, IČ a DIČ, kde jste podnikatel;

kontaktní údaje, jimiž jsou uvedeny osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro příjem, fakturační adresa a váš kontakt na sociální síti;

Vaše nastavení, dostupné údaje a údaje o účtu, údaje o nastavení a profily, nastavení zpravodaje, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované produkty (tzv. hlídací psi), vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;

údaje o výdajích, které jsou zvlášť údaje o zboží a službách, které jste si objednali, platby a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamách;

údaje o náhodném chování na webu, včetně případů, kdy je prohlíženo přes vaše mobilní aplikace, zejména zboží a služby, zobrazování, odkazy, na klikání, způsob pohybu po internetu a sledování obrazovky a pořizování údajů o zařízení, ze složky si webový prohlížeč, jako je adresa IP, identifikovaná zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, obrazovky, používaná prohlížeč a jeho verze a zaznamenávat údaje ze souborů cookie a podobných technologií pro identifikaci zařízení;

údaje o správě chování při čtení zpráv, které zasíláte, zejména o čase, otevření zprávy a údaje o zařízení, na zprávě, odesílání zpráv, jako je IP adresa, nebo identifikace zařízení, jeho technické parametry, jako operační systém a jeho verze, fotky obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;

odvozené údaje, které se týkají osobních údajů odvozené z osobních nastavení, údaje o zboží a službách, které si u nás můžete prohlížet, údaje o chování dítěte na webu a údaje o chování dítěte při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o pseudomoru, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různým zboží a potřebám;

údaje Související s možností volání v centru nebo návštěvou prodeje, mohou být zejména záznamy telefonních hovorů s centem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátory, jako jsou IP adresy a záznamy z kamerových systémů na prodejnách.

Svou informační povinnost ovlivňuje kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) Související se zpracování osobních údajů kupující pro účely nákupu kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely zajištění veřejné veřejné poklady prodávajícího plného prodeje prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupující řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění, o právu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje soukromě na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím dostupnou stranou. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatní své právo, který je předmětem sporu, u prodávajícího dříve.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento postup není mediální zákon č. 202/2012 Sb., O mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 202/2012 Sb. 216/1994 Sb., O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho výhoda není dotčena žádným cizím pohledem, který se týká pohledávky na českou obchodní inspekci nebo na soud.

Po uplynutí doby jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a překluzivní lhůty podle občanského zákoníku, čeká se jedna ze stran sporu, kterým se neodmítá v jednání pokračovat.

Dozor nad uspokojením povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenská kontrola informuje v rámci svého působnosti živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve stanoveném rozsahu mimo jiné dozor nad vyhovujícím zákonem. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

Naleznete ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud máte vztah k kupní smlouvě, obsahuje mezinárodní prvek, strany sjednávají, že vztah se týká právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitelů, kteří mají z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázání žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránek, fotek, filmů, grafik, zabezpečení známek, loga a další obsah a prvky, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo ve vztahu k jeho zneužití v rozporu s jeho určením. Nakupování pomocí internetového obchodu jeho části nebo softwarové vybavení, které bylo v rozporu s jeho určením, zda.

§ 1765 odst. 1 písm. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek umožňuje prodávající využít nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po uplynutí platnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2023